نویسنده = حسنعلی مؤذن‌زادگان
تعداد مقالات: 2
1. پیشینه و مبانی تشکیل پلیس قضایی در حقوق ایران

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1395، صفحه 39-61

حسنعلی مؤذن‌زادگان؛ محمد فرجی


2. الزامات و سازوکارهای پلیس اطفال و نوجوانان در ایران

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1394، صفحه 5-48

حسنعلی مؤذن‌زادگان؛ حسین جوادی