بررسی گستره اعمال فرض برائت توسط دادگاه اروپایی حقوق بشر

نوع مقاله: علمی - پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دوره دکترای حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تهران

چکیده

فرض برائت در اسناد حقوق بشری مختلفی از جمله کنوانسیون اروپایی حقوق بشر پذیرفته شده است. هر چند این فرض جوانب و آثار گسترده‌ای دارد اما قابلیت اِعمال آن و به عبارتی دیگر گسترۀ اِعمال آن با محدودیت‌هایی مواجه بوده و تابع شرایطی است. غالب این اسناد (از جمله کنوانسیون اروپایی حقوق بشر) فرض برائت را تنها نسبت به «اتهام به ارتکاب یک جرم کیفری» قابل اعمال می‌دانند. در حقیقت فرض برائت برخلاف برخی مفاهیم دیگر دائر مدار «شک در تکلیف» یا اساساً «شک» نبوده و تنها بر گرد «اتهام به یک ارتکاب یک جرم کیفری» می‌گردد. بر این اساس دادگاه اروپایی حقوق بشر، به موجب پاراگراف 2 مادۀ 6 کنوانسیون، برای تعیین گسترۀ اعمال فرض برائت با دو مفهوم مواجه است: یکی مفهوم «اتهام» و دیگری مفهوم «جرم کیفری» است. در این پژوهش تلاش شده است تا رویکرد دادگاه در تعیین این دو مفهوم مورد بررسی قرار گیرد. این دادگاه اصولاً اتهام را یک اعلام رسمی می‌داند که توسط یک مقام صلاحیت‌دار به فرد ابلاغ می‌شود. اما دادگاه انجام هر عملی از جانب حکومت که واجد اثر چنین اعلامی باشد را نیز به عنوان اتهام قلمداد می‌کند. از سوی دیگر دادگاه در تعیین مفهوم جرم کیفری از سه معیار استفاده می‌کند. نخست به دسته‌بندی جرم در حقوق ملی توجه می‌نماید. سپس جرم را بر حسب ماهیت آن و هدف مجازات آن بررسی می‌نماید. بر اساس معیار سوم نیز دادگاه به ماهیت مجازات و شدت آن توجه می‌کند. در حقیقت دادگاه در رویۀ خود تلاش کرده است تا تفسیری از این دو مفهوم ارائه کند که بیشترین حمایت از افراد به عمل آید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of the Area of Application of the Presumption of Innocence by the European Court of Human Rights

نویسنده [English]

  • Behnam Medi
چکیده [English]

The Presumption of Innocence is enshrined in different international human rights documents, including the European Convention on Human Rights. Although the Presumption involves a wide range of aspects and influences, its applicability or its area of application is restricted to some conditions. Most of these documents (like the European Convention on Human Rights) state that the Presumption lies exclusively within the area of “charges of criminal offences”. Contrary to some other conceptions, the Presumption does not orbit “doubt as to obligation” or even “doubt” itself. In truth, it exclusively rotates around charges of criminal offences. Accordingly, the European Court of Human Rights, due to Article 6 (2), in order to determine the area of application of the Presumption faces two concepts: first is the concept of “charge” and the other is concept of “criminal offence”. The main concern of the present research is to scrutinize the Court’s approach to these concepts. In principle the Court views “charge” as a formal notification which is submitted to an authorized public official to an individual. But the Court regards as “charge” any measure by state which has that effect. On the other hand, the Court has created three criteria in order to find out what a criminal offence is. First the Court has regard to the classification of the offence in domestic law. Then, it assesses the offence according to the nature of the offence and the aim of its punishment. As the third criterion, the Court considers the nature of punishment and its severity. In fact, the Court, in its procedure, has tried to interpret these two concepts in a manner which offer more protection to individuals.

کلیدواژه‌ها [English]

  • the Presumption of Innocence
  • the European Court of Human Rights
  • Applicability
  • charge
  • criminal offence
الف) کتب و مقالات
Ashworth, Andrew. “Four threats to the presumption of innocence.” International Journal of Evidence and Proof 4 (2006): 251-279.

Delacroix, Sylvie. Legal Norms and Normativity: An Essay in Genealogy. 1st ed. Portland: Hart Publishing, 2006.

Dijk, P. van, Godefridus J.H. van Hoof, in collaboration with A.W. Heringa. Theory and Practice of the European Convention on Human Rights. 3rd ed. Boston: Kluwer Law International, 1998.

Fisher, Howard D. The German Legal System and Legal Language, 3rd ed. London: Routledge-Cavendish, 2002.

Leigh, Ian, and Roger Masterman, Making Rights Real The Human Rights Act in its First Decade. 1st ed. Portland: Hart Publishing, 2008.

Mowbray, Alastair. Cases and Materials on the European Convention on Human Rights. 2nd ed. New York: Oxford University Press, 2007.

Ovey, Clare, and Robin White. The European Convention on Human Rights. 4th ed. New York: Oxford University Press, 2006.

Trechsel, Stefan, with the assistance of Sarah J. Summers. Human Rights in Criminal Proceedings. 1st ed. New York: Oxford University Press, 2005.

ب) آراء دادگاه اروپایی حقوق بشر
No

Title

Application Number

Date of Judgment

1

Adolf v. Austria

8269/78

26-03-1982

2

Air Canada v. United Kingdom

18465/91

05-05-1995

3

AP, MP and TP v. Switzerland

19958/92

29-08-1997

4

Bendenoun v. France

12547/86

24-02-1994

5

Benham v. United Kingdom

19380/92

10-06-1996

6

Borelli v. Switzerland

17571/90

Unreported

7

Brozicek v. Italy

10964/84

19-12-1989

8

Campbell and Fell v. United Kingdom

7819/77, 7878/77

28-06-1984

9

Campbell v. United Kingdom

13590/88

25-03-1992

10

Deweer v. Belgium

6903/75

27-02-1980

11

Eckle v. Germany

8130/78

21-06-1983

12

Eggs v. Switzerland

10313/83

1984

13

EL, RL and JO-L v. Switzerland

20919/92

29-08-1997

14

Engel and Others v. Netherlands

 

5100/71, 5101/71, 5102/71, 5354/72, 5370/72

08-06-1976

15

Escoubet v. Belgium

26780/95

28-10-1999

16

Foti and others v. Italy

 

7604/76, 7719/76, 7781/77, 7913/77

21-11-1983

17

Frau v. Italy

12147/86

19-02-1991

18

Gradinger v. Austria

15963/90

23-10-1995

19

Kadubec v. Slovakia

27061/95

02-09-1998

20

Lauko v. Slovakia

26138/95

02-09-1998

21

Minelli v. Switzerland

8660/79

25-03-1983

22

Öztürk v. Germany

8544/79

23-10-1984

23

Pfarrmeier v. Austria

16841/90

23-10-1995

24

Phillips v. United Kingdom

41087/98

05-07-2001

25

Pramstaller v. Austria

16713/90

23-10-1995

26

Pugliese v. Italy

45789/99

28-11-2002

27

Putz v. Austria

18892/91

22-02-1996

28

Ravnsborg v. Sweden

14220/88

19-02-1993

29

Ringvold v. Norway

34964/97

11-02-2003

30

Weber v. Switzerland

11034/84

22-05-1990

31

Y v. Norway

56568/00

11-02-2003