بررسی جرم شناختی عوامل بین المللی مؤثر بر ارتکاب جرایم علیه بشریت

نوع مقاله: علمی - پژوهشی

نویسنده

استادیار در رشته حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمین

چکیده

جنایات علیه بشریت اعمالی خطرناک و غیر انسانی هستند که به عنوان بخشی از یک تهاجم گسترده یا سازمان یافته، علیه جمعیت غیر نظامی ارتکاب می یابند.به لحاظ پیامدهای ناگوار این جنایات شناخت علل و عوامل ارتکاب آنها ضروری می باشد زیرا بدون فهم علل و عوامل ارتکاب چنین جنایاتی و متعاقب آن پیشگیری موثر، تکرار آنها احتمالا در آینده افزایش می یابد.به این ترتیب بررسی علل و عوامل ارتکاب جنایات علیه بشریت می تواند کمک موثری برای عدالت کیفری در مقابله آگاهانه با آنها و نیز دستیابی به یک سیاست جنایی موثر در پیشگیری از این گونه جنایات باشد. بر همین اساس در این مقاله عوامل بین المللی موثر بر ارتکاب جنایات علیه بشریت مورد بررسی قرار گرفته است. از عوامل بین المللی، بررسی نقش سازمان های بین المللی و دولت های خارجی در پدیدآیی این جنایات است که به آن پرداخته شده است.
کلمات کلیدی: جنایات علیه بشریت، دولت های خارجی، بانک جهانی، صندوق بین المللی پول، سازمان ملل متحد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A criminological study of the effective international factors on committing crimes against humanity

نویسنده [English]

  • samira golkhandan
assistant professor in criminal law and criminology Islamic azad university baranch khomein
چکیده [English]

A criminological study of the effective international factors on committing crimes against humanity
A criminological study of the effective international factors on committing crimes against humanity
Abstract
The crimes against humanity are dangerous and inhuman. These crimes are committed as a widespread or systematic invasion against civilians. As for the horrible consequences of such crimes, every society should inevitably get aware of the past events and the conditions in which they occurred to prevent their reoccurrence in the future. In the other words, if we try to stop such destructive measures against human beings, we should recognize their causal factors and the roots thereof. Therefor, in this article deals with the international factors resulting in such crimes.Among international factors speaking, the roles of the international organizations and foreign governments are important in the emergence of these crimes.
Key words :Crimes against humanity , foreign governments, world bank, international financial institution , united nations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words :Crimes against humanity
  • foreign governments
  • World Bank
  • international financial institution
  • United Nations