اصل شناسایی متقابل آراء قضایی در حقوق کیفری اتّحادیّة اروپا

نوع مقاله: علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

گسترش بزهکاری به ویژه به دلیل جهانی شدن نیازمند همکاری کیفری بین‌‌المللیِ بیش از پیش کشورها است. این امر به ویژه در میان کشورهای که به دلیل همگرایی اقتصادی و سیاسی مرزهای درونی خود را از میان برده‌‌اند یا حتّی کشورهای همجوار در یک منطقه جغرافیایی خاص که در آن گونة خاصی از بزهکاری فراملّی رواج دارد، از اهمیّت بسیاری برخوردار است. دلیل این امر آن است که با گسترش بزهکاری به فراتر از مرزهای ملّی، دیگر کشورها به تنهایی توان مقابله با آن را ندارند و از این رو تنها از رهگذر تقویت همکاری و پیش‌‌بینی سازوکارهایی نوین است که امکان مقابلة مؤثر با چنین جرایمی وجود دارد. از این رو، موضوع این مقاله بررسی حقوق کیفری اتّحادیّة اروپا در بستر همگرایی کشورهای عضو این اتّحادیّه است. این حقوق کیفری به مثابة یک حقوق کیفری منطقه‌‌ای به پیش‌‌بینی سازوکارها و نهادهایی مختلف انجامیده که یکی از مهم‌‌ترین آنها اصل شناسایی متقابل آراء قضایی در مسائل کیفری است. این اصل نخستین بار با پیش‌‌بینی و اجرای قرار بازداشت اروپایی محقّق شد. نتیجه آنکه با گسترش بزهکاری فراتر از مرزهای ملّی تقویت همکاری کیفری بین‌‌المللی راهبردی است که ناگزیر باید با پیش‌‌بینی سازوکارهایی نوین به اجراء درآید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Principle of mutual recognition of judicial decisions in European Union criminal law

نویسندگان [English]

  • Behzad Razavifard 1
  • mohammad faraji 2
1 associated professor at Allameh Tabatabaie University, Tehran , Iran .
2 Allameh Tabataba'i university
چکیده [English]

Expansion of criminality particularly because of globalization requires international criminal cooperation more than ever. This is a matter of paramount importance amongst the countries which their borders have been removed due to economic political integration, or even amongst the proximate countries in a geographical region where a particular transnational crime is being always committed. This is because that with expanding criminality beyond national borders, it would not be any more possible for the countries to deal with it by their own. Thus, it is only by reinforcement of cooperation and institution of new mechanism that such criminality could be effectively controlled. This article is to examine European Union criminal law through the integration of the member states countries. This criminal law as a regional criminal law has led to provision of some mechanisms and institutions that one of most important of them is the principle of mutual recognition of decision in criminal matters; This principle has realized for the first time by provision of European Arrest Warrant. Consequently, considering the expansion of criminality beyond national borders, reinforcement of international criminal cooperation is a necessary strategy that should be come into force by some new mechanisms.

کلیدواژه‌ها [English]

  • European Union Criminal Law
  • Regional Criminal Law
  • international relations
  • Principle of Mutual Recognition
  • European Arrest Warrant