نویسنده = گلدوست جویباری، رجب
تعداد مقالات: 1
1. حق برخورداری مظنونان و متهمان از وکیل مدافع منتخب؛ تطبیق با اسناد حقوق بشری

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1394، صفحه 117-135

رجب گلدوست جویباری؛ مهران ابراهیمی منش