نویسنده = اکبری شارک، آسیه
تعداد مقالات: 1
1. سنجش تأثیر‌پذیری از روانشناسی شهادت در رویه عملی دادسراهای شهر تهران

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1395، صفحه 57-85

محمد آشوری؛ آسیه اکبری شارک