نویسنده = شهبازی، آرامش
تعداد مقالات: 1
1. قانونمندی: بنیاد پوزیتیویستی تأسیسات کیفری حقوق بین‌الملل

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1394، صفحه 75-93

آرامش شهبازی