نویسنده = کوشکی، غلامحسن
تعداد مقالات: 1
1. تطبیق فرآیند تفتیش و بازرسی در الگوی دادرسی کیفری ایران و امریکا

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1394، صفحه 95-133

غلامحسن کوشکی؛ سحر سهیل مقدم