نویسنده = رایجیان اصلی، مهرداد
تعداد مقالات: 1
1. اصل رفتار و قاعده های آن در حقوق جنایی: با رویکردی تطبیقی به حقوق ایران و انگلستان

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1393، صفحه 5-28

مهرداد رایجیان اصلی