نویسنده = رحمانیان، حامد
تعداد مقالات: 1
1. بسترهای بروز ابزارگرایی کیفری

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 5-24

محمدجعفر حبیب زاده؛ حامد رحمانیان