نویسنده = خالقی، علی
تعداد مقالات: 2
1. اجرا و شناسایی آثار احکام دادگاه های کیفری بیگانه در قلمروی ایران

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 25-42

علی خالقی؛ مائده میرشمس شهشهانی