نویسنده = خانیزاده، علیرضا
تعداد مقالات: 1
1. مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی دولتی در عرصۀ داخلی

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 69-84

قاسم محمدی؛ علیرضا خانیزاده