نویسنده = عابدی تهرانی، طاهره
تعداد مقالات: 1
1. آسیب‌شناسی رسانه‌های تصویری در بروز خشونت در جوامع

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 170-197

طاهره عابدی تهرانی؛ فاطمه افشاری