نویسنده = مدی، بهنام
تعداد مقالات: 1
1. بررسی گستره اعمال فرض برائت توسط دادگاه اروپایی حقوق بشر

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 98-232

بهنام مدی