نویسنده = مهرا، نسرین
تعداد مقالات: 1
1. تروریسم یک نشانه روانی ـ اجتماعی یا یک ابزار سیاسی

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1395، صفحه 85-107

نسرین مهرا؛ نوروز کارگری