نویسنده = فتح‌پور، فاطمه
تعداد مقالات: 1
1. حمایت از قربانیان تروریسم در پرتو روند انسانی شدن حقوق بین‌الملل

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1396، صفحه 5-48

حسین شریفی طرازکوهی؛ فاطمه فتح‌پور