نویسنده = مقیمی، مهدی
تعداد مقالات: 1
1. مبانی «نظریه انتخاب منطقی» در پیشگیری وضعی

دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1397، صفحه 31-56

مهدی مقیمی