نویسنده = رضوی فرد، بهزاد
تعداد مقالات: 1
1. اصل شناسایی متقابل آراء قضایی در حقوق کیفری اتّحادیّة اروپا

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1398، صفحه 201-227

بهزاد رضوی فرد؛ محمد فرجی