نویسنده = طاهری شاد، پریما
تعداد مقالات: 1
1. پیامدهای سیاست کیفری عوام گرا در جرایم جنسی علیه اطفال و نوجوانان

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1398، صفحه 109-146

پریما طاهری شاد؛ هوشنگ شامبیاتی