نویسنده = جانی‌پور اسکلکی، مجتبی
تعداد مقالات: 1
1. قاعدۀ مجرمیت متقابل در حقوق جزای بین‌الملل ایران

دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1396، صفحه 5-41

معصومه شکفته گوهری؛ مجتبی جانی‌پور اسکلکی