نویسنده = سهامی، نعیم
تعداد مقالات: 1
1. درآمدی بر "حقوق بیمۀ جنایی" در راستای یک " سیاست جناییِ بیمه‌مدار"

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1398، صفحه 147-180

نعیم سهامی؛ مهرداد رایجیان اصلی