نویسنده = مهرا، نسرین
تعداد مقالات: 1
1. برخی از جلوه‌های بارز الگوی دادرسی منصفانه در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392

دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1397، صفحه 5-30

بهارک شاهد؛ نسرین مهرا