دوره و شماره: دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1394، صفحه 1-190 
6. نقش بزه‌دیده درحقوق کیفری انگلستان

صفحه 161-180

سیّد علیرضا میرکمالی