دوره و شماره: دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1394، صفحه 1-183 
1. الزامات و سازوکارهای پلیس اطفال و نوجوانان در ایران

صفحه 5-48

حسنعلی مؤذن‌زادگان؛ حسین جوادی


6. خون‌صلح؛ حل‌و‌فصل سنتی قتل

صفحه 157-182

حسین غلامی؛ حسین مرادقلی