دوره و شماره: دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1394، صفحه 1-183 
6. خون‌صلح؛ حل‌و‌فصل سنتی قتل

صفحه 157-182

حسین غلامی؛ حسین مرادقلی