دوره و شماره: دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1395، صفحه 1-158 
2. پیشینه و مبانی تشکیل پلیس قضایی در حقوق ایران

صفحه 39-61

حسنعلی مؤذن‌زادگان؛ محمد فرجی