دوره و شماره: دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1393، صفحه 1-191 
4. جرم سربازگیری کودکان از منظر حقوق بین‌المللی کیفری

صفحه 97-126

سیدعلیرضا میرکمالی؛ سحر پورحسن زیوه