دوره و شماره: دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1393، صفحه 1-164 
3. ارکان معاونت در اثم

صفحه 53-74

قاسم محمدی؛ احسان عباس زاده امیرآبادی