دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 1-134 
1. بسترهای بروز ابزارگرایی کیفری

صفحه 5-24

محمدجعفر حبیب زاده؛ حامد رحمانیان


4. مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی دولتی در عرصۀ داخلی

صفحه 69-84

قاسم محمدی؛ علیرضا خانیزاده


5. جرایم دخالت در اموال تاجر ورشکسته‎؛ آثار کیفری و حقوقی

صفحه 85-110

حسین سیمایی صراف؛ محمدخلیل صالحی