دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 1-134 
1. بسترهای بروز ابزارگرایی کیفری

صفحه 5-24

محمدجعفر حبیب زاده؛ حامد رحمانیان