دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 1-234 
3. معیارهای دادرسی عادلانه ناظر بر توقیف متهم

صفحه 58-81

محمد فرجیها؛ محمد باقر مقدسی


6. مسؤولیت مدنی و کیفری تولیدکنندگان کالای غیراستاندارد

صفحه 142-169

صادق دشتی؛ پژمان محمدی؛ حسین آقایی جنت مکان


7. آسیب‌شناسی رسانه‌های تصویری در بروز خشونت در جوامع

صفحه 170-197

طاهره عابدی تهرانی؛ فاطمه افشاری