نویسنده = �������������� ��������
شناسایی هویت نوشتاری و گفتاری متهمان در دادگاه از منظر زبان‌شناسی حقوقی

دوره 10، شماره 20، اسفند 1401، صفحه 289-316

10.22034/jclc.2023.329574.1652

ثریا سبهانی؛ بهمن گرجیان؛ خلیل محمودی؛ الخاص ویسی