نویسنده = ����������������� ����������
ارزیابی مفهوم طبقه اجتماعی در جرم‌شناسی انتقادی: تحلیل محتوای کیفی فیلم «پلتفرم»

دوره 11، شماره 21، شهریور 1402، صفحه 165-194

10.22034/jclc.2022.337578.1680

حمیدرضا دانش ناری؛ پوریا خسروی؛ فاطمه جمعه‌گی