نویسنده = �������������������� ���� �� ����������
کارکردهای پلیس ترمیمی ویژه اطفال؛ رویکرد تطبیقی استرالیا

دوره 10، شماره 19، مرداد 1401، صفحه 179-206

10.22034/jclc.2022.299595.1546

شادی ترکمنی؛ رو ح الدین کردعلیوند