نویسنده = فیروز محمودی جانکی
رویکرد آسیب اجتماعی‌شناسی به جرم حکومتی و کاربست پاسخ‌گذاری به آن

دوره 10، شماره 20، اسفند 1401، صفحه 347-390

10.22034/jclc.2023.367883.1769

محمد ناظمی پور؛ مهرداد رایجیان اصلی؛ فیروز محمودی جانکی؛ محمدرضا الهی منش