نویسنده = ������������ ������
بررسی جرم‌شناختی خشونت تماشاگران فوتبال

دوره 6، شماره 11، تیر 1397، صفحه 35-67

مجید آقایی؛ علی صفاری


تأثیر رسانه‌ها بر خشونت‌گرایی و احساس ناامنی

دوره 3، شماره 6، مهر 1394، صفحه 37-84

علی صفاری؛ راضیه صابری