نویسنده = ������������ ����������
تأثیر رسانه‌ها بر خشونت‌گرایی و احساس ناامنی

دوره 3، شماره 6، مهر 1394، صفحه 37-84

علی صفاری؛ راضیه صابری