نویسنده = ���������������� �������� ����������
حق برخورداری مظنونان و متهمان از وکیل مدافع منتخب؛ تطبیق با اسناد حقوق بشری

دوره 3، شماره 6، مهر 1394، صفحه 117-135

رجب گلدوست جویباری؛ مهران ابراهیمی منش