نویسنده = ���������� ���������� ��������
سنجش تأثیر‌پذیری از روانشناسی شهادت در رویه عملی دادسراهای شهر تهران

دوره 4، شماره 7، فروردین 1395، صفحه 57-85

محمد آشوری؛ آسیه اکبری شارک