نویسنده = �������������� ����������
تحریم‌های یکجانبه علیه ایران از منظر حقوق بین‌الملل کیفری: جنایت علیه بشریت؟

دوره 4، شماره 7، فروردین 1395، صفحه 87-106

سیّدقاسم زمانی؛ حسین فرحی؛ آرامش شهبازی