نویسنده = حسنعلی مؤذن‌زادگان
چالش های تقنینی و قضایی ادله علمی در حقوق کیفری ایران

دوره 10، شماره 19، مرداد 1401، صفحه 37-73

10.22034/jclc.2022.304090.1558

حسنعلی مؤذن‌زادگان؛ سعید امیری


ساختار اجرای احکام کیفری ایران در پرتو اصل استقلال قضایی

دوره 9، شماره 18، بهمن 1400، صفحه 31-55

10.22034/jclc.2021.268731.1459

حسنعلی مؤذن‌زادگان؛ بهزاد جهانی


پیشینه و مبانی تشکیل پلیس قضایی در حقوق ایران

دوره 4، شماره 8، اسفند 1395، صفحه 39-61

حسنعلی مؤذن‌زادگان؛ محمد فرجی


الزامات و سازوکارهای پلیس اطفال و نوجوانان در ایران

دوره 3، شماره 5، فروردین 1394، صفحه 5-48

حسنعلی مؤذن‌زادگان؛ حسین جوادی