نویسنده = ������������ ��������������
تطبیق فرآیند تفتیش و بازرسی در الگوی دادرسی کیفری ایران و امریکا

دوره 3، شماره 5، فروردین 1394، صفحه 95-133

غلامحسن کوشکی؛ سحر سهیل مقدم