نویسنده = رحیم نوبهار
تعداد مقالات: 3
1. امکان‌‌سنجی کاربست نهادهای جزایی نوپیدا در حدود

دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1397، صفحه 183-206

رحیم نوبهار؛ حسین خدایار


2. اراده آزاد به مثابه رکن مسؤولیت کیفری در جدال سازگارانگاری و ناسازگارانگاری

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1396، صفحه 87-113

رحیم نوبهار؛ محمدرضا خط شب


3. جرم سیاسی و تقسیم بندی حد ـ تعزیر

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1393، صفحه 133-163

رحیم نوبهار