نویسنده = �������������� ��������
امکان‌‌سنجی کاربست نهادهای جزایی نوپیدا در حدود

دوره 6، شماره 12، آذر 1397، صفحه 183-206

رحیم نوبهار؛ حسین خدایار


جرم سیاسی و تقسیم بندی حد ـ تعزیر

دوره 2، شماره 3، فروردین 1393، صفحه 133-163

رحیم نوبهار