نویسنده = ������������ ���������������� ����������
اجرا و شناسایی آثار احکام دادگاه های کیفری بیگانه در قلمروی ایران

دوره 1، شماره 2، مهر 1392، صفحه 25-42

علی خالقی؛ مائده میرشمس شهشهانی