نویسنده = ������������ ��������
مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی دولتی در عرصۀ داخلی

دوره 1، شماره 2، مهر 1392، صفحه 69-84

قاسم محمدی؛ علیرضا خانیزاده