نویسنده = ������������ ���������� ��������
جرایم دخالت در اموال تاجر ورشکسته‎؛ آثار کیفری و حقوقی

دوره 1، شماره 2، مهر 1392، صفحه 85-110

حسین سیمایی صراف؛ محمدخلیل صالحی