نویسنده = �������������������� ��������
نقش عرف در تحلیل مولفۀ روانی جرم و عوامل زوال مسؤولیت کیفری

دوره 1، شماره 2، مهر 1392، صفحه 111-133

محسن برهانی؛ عطیه پارساییان