نویسنده = ������������������ �������������������������