نویسنده = ���������� ������ ���������� ��������
مسؤولیت مدنی و کیفری تولیدکنندگان کالای غیراستاندارد

دوره 1، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 142-169

صادق دشتی؛ پژمان محمدی؛ حسین آقایی جنت مکان